Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for september, 2010

sept-30-2010

Brüssel, begivenhetenes sentrum for mange viktige saker….

Jeg mener vi må knytte kontakter og prøve å medvirke på de feltene vi har mulighet til i Brüssel og i EUs institusjoner. 28. september deltok jeg på møte i BusinessEurope, NHOs europeiske paraplyorganisasjon.

Den 28.september arrangerte BusinessEurope frokostmøte om fri flyt av varer – én av de fire frihetene i EØS-avtalen. Leder i Europaparlamentets Indre markedskomité (IMCO) Malcolm Harbour var vertskap. Frokostmøtet rettet seg primært inn mot parlamentsmedlemmer, sekundært Europakommisjonen og andre igjen fra Europaparlamentets sekretariat. Bare unntaksvis får norske parlamentsmedlemmer delta på slike arrangement, og denne gang etter påtrykk fra NHO.

– Dette møtet i Europaparlamentet er et typisk eksempel på hvor viktig det er å knytte kontakter. Her ble utfordringer med fri bevegelse av varer mellom landegrensene i Europa diskutert, samtidig som man melder sin interesse for å gjøre sitt til at handel med varer skal bli mindre byråkratisk og gå raskere.

– Det er svært positivt at jeg som medlem av parlamentet i et EØS EFTA-land får anledning til å delta. Norge er et dedikert medlem av det indre markedet gjennom EØS-avtalen. Jeg setter også stor pris på å bli invitert til IMCO’s høring om Vareflyten som avholdes 26.oktober i år, for det er slett ikke noen hverdagskost. Første gang norske parlamentarikere fikk delta på en høring var i april dette året, hvor jeg var saksordfører.

Invitasjonen vi som norske politikere nå får, viser at vi har mulighet til å påvirke ved en tettere dialog om implementering av ulike saker som er viktig for Norge.

– Jeg vil understreke at det er viktig at vi bruker de sjansene vi har til å påvirke prosessene. Det betyr at vi være på banen. Den henstillinga går selvsagt også til næringslivet. Høringen som har vært i Norge om det indre markedet viser at vi har mer å gå på. Vi må få i gang debatten også her hjemme.

EU har iverksatt sitt nye regelverk for handel i det indre marked, «varepakken». Regelverket, som har vært på høring i Norge med sikte på å tas inn i EØS-avtalen, skal bidra til å øke den frie varebevegelsen, samtidig som produktsikkerheten skjerpes.

Regelverket definerer hvordan lovmessige krav for produkter bestemmes, hva økonomiske aktører må gjøre for å sikre, demonstrere og erklære samsvar, og hvordan myndighetene kan verifisere samsvar og handle basert på mangler. Det er presisert at bevisbyrden ligger hos myndighetene som ikke vil tillate produktet på sitt nasjonale marked. Et forbud eller en restriksjon må skriftlig begrunnes på grunnlag av tekniske eller vitenskaplige hensyn. Dette er en svært viktig klargjøring for bedriftene.

Det innføres et system som skal gi bedre og mer effektiv markedskontroll i hele det indre marked. Dette skal skje gjennom økt samarbeid og informasjonsutveksling, slik at produkter som ikke oppfyller kravene i regelverket blir fjernet fra markedet.

Jeg ser fram til en ny runde med høring i Europaparlamentet :) Og håper vi får fart i debatten her hjemme.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar, Næring
sept-29-2010

Statlige penger, åpner for ettervernstilbud til rusmisbrukere

Jeg er glad for å kunne meddele at, Ålesund kommune, nå får en bevilgning på 850 000 kr til sin Integreringsbase.

 

For AP er det viktig å kunne bidra til at de som har slitt med rus, kan komme seg inn i en hverdag de mestrer og fungere både i familieliv og arbeidsliv. Det gir ny giv , bedre livskvalitet og økt egenverdi.

Disse pengene vil helt sikkert få bein å gå, når man skal ta jobben med å integrere rusmiddelavhengige etter gjennomført rusbehandling. 

Integreringsbasen, kan bidra til at de får en møteplass over tid , et godt ettervern og hindre tilbakefall. 

Innholdet videre i tilbudet kan bidra til alt fra bo trening, opplæring og tilbakeføring, til det å fungere som foreldre, økonomisk veiledning, sosial trening, fysisk trening til arbeid med tiltak for å komme på skole og eller i ordinært arbeid.

 

Det er også klart viktig å ha et godt samarbeid med de frivillige organisasjonene i denne viktige jobben. Ålesund kommune ønsker å starte opp et utvidet tilbud ved dagsenteret i Kipervika, der både rusmissbrukere, pårørende og frivillige organisasjoner kan ha tilholdssted. Nærmere bestemt i Keiser Wilhelmsgt 48.

 Målgruppen for tiltaket er personer som har fullført sin rusbehandling og LAR (legemiddelassistert rehabilitering) pasienter.

Tilskuddet på 850 000 kr, ligger under tilskuddsordningen kommunalt rusarbeid, og bidrar til en god start på en viktig samfunnsoppgave

 

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Helse, Kommentar, Næring, Utdanning
sept-26-2010

Nettolønna sikres!

Norsk Sjømannsforbund markerte denne uken sitt 100 års jubileum. De har vært noe urolig i forhold til om Regjeringen nå kom til å røre noe av ordningene som ligger i «Stø kurs» (Regjeringens maritime strategi).             Den bekymringen kan de nå kaste over bord, fordi Trond Giske har vært ute og gitt klar melding om at nettolønnsordningen videreføres i statsbudsjettet for 2011. Det er svært gledelig, og et resultat av god dialog med LO.

Jeg mener det er viktig å beholde den kompetansen våre norske sjøfolk har bygd opp gjennom mange år. Og da er det viktig at man inviterer både sjømannsforbundet m.fl og rederiforbundet, for å se på de utfordringene vi står overfor framover. Det er viktig og se på hvordan man kan finne de beste løsningene for å sikre norske sjøfolk og deres konkurransekraft framover. Jeg håper og tror, Trond Giske, er villig til å bidra med å sette i gang det arbeidet.

NB! Statsbudsjettet blir lagt fram 5. oktober.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar, Næring
sept-26-2010

Norge, et annerledes land…

sept-3-2010

«Det finnes ikke for store saker- bare for små politikere!»

Hei!
Er du en av de som blir engasjert i saker i din kommune?
Er du en av de som kjenner du nesten reiser deg i stolen av engasjement rundt kraftlinje debatten i Hordaland?
Er du en av de som er opptatt av leksehjelp på skolen, av frafall i videregående skole eller redd for ungdom som råkjører?
Er du opptatt av at barn skal ha en trygg oppvekst og generasjonskontraktene knyttet til økonomi og miljø? 
Vil du bidra til at eldre som trenger omsorg blir ivaretatt på sin heldøgns omsorgsbolig?
Eller blir du engasjert av køen for å komme inn på kulturskolen?  
Ja, da anbefaler jeg deg og ta et valg om å melde deg inn i mitt Arbeiderparti.
I Arbeiderpartiet vet vi at ditt engasjement er viktig for å utforme morgendagens politikk.
Vi vil at du skal være med på å jobbe med å utforme en politikk som skal ta oss herfra til 2029.
Vi står overfor mange krevende saker, som vi mener  er viktig at du blir med på å løse.
Odvar Nordli sa en gang: «Det finnes ikke for store saker- bare for små politikere». Det betyr at vi må være sterke nok til å ta de ufordringene som ligger foran oss, at vi har gode skoleringsopplegg  og at vi er store nok til å ha makt til å gjennomføre vår politikk.  
Hos oss får du påvirke politikken, du blir lyttet til og det er rom for dine ideer og tanker.
Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse, Kultur, Utdanning
sept-3-2010

Glad fiskefartøyene kan bidra i oljevernberedskapen

I dag sender Sjøfartsdirektoratet  ut høringen for å få på plass en ordning som åpner for at fiskefartøyene kan bidra i oljevernberedskapen. Dette har vært en viktig sak for Arbeiderpartiet og det er en sak hvor flere departementer har jobbet sammen.

Denne nye ordningen kan bidra til at fiskerne kan få en tilleggsinntekt. Det er spesielt viktig for oss på vestlandet. Det er ingen tvil om at fiskerne her har en god sjømannskompetanse og har god kjennskap til den lokale kyststripen.

Oljevernberedskapen er viktig for miljøtrygghet og sikkerheten kan nå styrkes både langs kysten og ute på sokkelen med denne nye ordningen. Jeg ser også positivt på at dette vil gi en fleksibilitet i oljevernberedskapen.

I forkant av høringen har operatørselskaper, NOFO og Norges fiskarlag arbeidet sammen med offentlige myndigheter og analysert utfordringen rundt bruken av fiskebåtene. Ordningen vil også gi de samme muligheter for slepebåter, oppdrettsbåter og redningsfartøy. Jeg ser at dette kan gi nye muligheter for flere ikke minst bidra til et nytt og spennende marked for rederne. Ordningen vil tre i kraft fra nyttår.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Diverse, Kommentar, Næring