Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for the ‘Justis’ Category

apr-7-2011

Det kiler litt i magen nå….

Sitter nå med litt fugler i magen før jeg skal springe bort på Folkets hus nå. Vi skal jobbe med mange viktige saker; enkle som vanskelige, og gjennom disse dagene skal vi legge føringer for partiets og Regjeringens politikk framover.

Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor og ingen sak er for vanskelig. Jens har kvittert ut mange krevende saker den siste tiden. Ikke minst situasjonen i Barentshavet, en sak som ble godt politisk landet.
Jeg ønsker at Jens fortsetter trykket, og i løpet av kort tid også løser sykehus saken hos oss i midt- og nord fylket.

Og vi har flere saker vi er svært opptatt av; postdirektivet, Stad skipstunnel, nettolønnsordningen, kraftsituasjonen, vei vedlikehold, rovdyr politikken og mye mer….

Er det rart det er litt ekstra kribling i magen nå…..;) og jeg tror det blir fire spennende dager, på folkets hus.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Diverse, Eldreomsorg, Helse, Justis, Likestilling, Næring, samferdsel, Utdanning
feb-25-2011

Hva gjør vi med angrepene fra piratene?

Det er en krevende sak og vite hva man skal gjøre rundt kapring av skip i Adensbukta, og det Indiske hav. Dette skaper uro og redsel for de som skal ferdes på strekningen, det skaper uro for rederne som har båtene og mannskapene sine der, og hvordan denne situasjonen vil utvikle seg er vanskelig å vite. Vi i Norge er selvfølgelig opptatt av hvordan våre sjøfolk og båter, skal kunne unngå kapring.

Jeg mener situasjonen på land er hovedproblemet og at Norge må være en aktiv bidragsyter mtp den situasjonen. Men vi kan ikkealene løse uroen i Somalia, men bidra med vårt. Derfor er det viktig at FN og mange bidrar til å få systemene på land til å fungere. Dagens pirater, er helter i sitt hjemland, som greier å skaffe penger til å utvikle landet sitt gjennom kapringen.

Mange ulike tiltak løftes i denne debatten her hjemme, og det er tiltakene til havs som får størst oppmerksomhet. Vi ønsker ikke å bidra til å eskalere situasjonen, men vi ser også at skip fra Kina og Russland passerer lettere enn andre gjennom dette farvannet. De er nok ikke spesielt redde for å ta i bruk våpen om de skulle føle seg truet. Vi ser at de som er væpnet i mindre grad blir forsøkt kapret.

I Norge har vi nå en bred debatt om hva vi mener er riktige tiltak. Jeg synes opposisjonen tar litt for lett på de ulike tiltakene. Til tider kan det virke som det bare er å få på plass en Fregatt og at det skal være fritt fram med våpen, så er problemet løst. Men å sende en båt ned i et havområde som er så stort, og tro at alt er løst med sikkerheten til våre norske sjøfolk er rimelig naivt. Det vil kun være et bidrag fra Norge i det internasjonale samarbeidet. Men et viktig bidrag, vel og merke. Norge har vært i Adensbukta tidligere med fregatt, og vi skal tilbake igjen, spørsmålet er bare når vi skal sende en fregatt ned igjen.

Et annet tiltak er å boikotte området og kjøre alternative ruter. Det er også krevende. Alle må være samkjørte og det er vanskelig å få alle aktører til å følge det. Og hva oppnår vi med det? Det vil kun være en løsning på kort sikt.

Så har vi væpning ombord i båtene. Vil det bidra til at vi bidrar til å eskalere krigføringen, eller vil det roe gemyttene på havet. Jeg tror piratene er rimelig aggresive og er villige til å ofre mye for å lykkes på sine tukter. Jeg er opptatt av sikkerhet og mener vi må se på båtene som en arbeidsplass. Derfor må de ansattes stemme være svært viktig i denne saken. Det er de som kjenner faren på kroppen, det er de som har ansvaret for å få båten fra a-b, og må bli lyttet til. Sjøoffiserforbundet la ut sin medlemshøring i går på nett. Den viser at 91% av deres medlemmer ønsker å ha væpnede vakter ombord. Jeg er derfor åpen for å se på væpning ombord, men da mener jeg de ansatte må ha vetorett på å bestemme hvilke vaktselskaper som skal brukes. Og Regjeringen må jobbe med å finstemme jussen, slik at vi får dette organisert på en god måte.

Saken diskuteres i Regjeringen og jeg har tro på at man finner fram til gode løsninger på dette. Denne saken er ikke enkel og det finnes ikke et enkelt tiltak som løser saken. Den er sammensatt og krevende for verdenssamfunnet, og vi må gjøre vårt.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Justis, Næring, samferdsel
aug-12-2009

Bak lås og slå

Hvordan er det å sitte bak lås og slå i måned etter måned, år etter år? Hva er det som går gjennom hodet på en som nærmer seg slutten av en dom, på tur ut i friheten og det «normale» liv?

I dag var jeg på Hustad fengsel og fikk møte innsatte. Jeg har i lang tid vært opptatt av «Vold i nære relasjoner», og hva vi som politikere kan gjøre for de som rammes av vold i hjemmet. Jeg har hørt mange tragiske historier av folk som har opplevd å bli utsatt for vold av søsken, foreldre, kjæreste osv. Listen er lang over vanskelige dager for mange. Redselen for når neste slag skal komme, skammen over at man finner seg i å leve slik og ikke minst tausheten om at man er i en slik situasjon. Altså, deler man ikke hendelsene med noen heller, før man MÅ.

I dag ønsket jeg å snakke med innsatte som er voldsdømte. Nettopp for å høre hva som var årsak til handlingen, hvordan fengselsoppholdet har gjort de beredt til å leve lovlydige etter at porten stenges bak de. For, skal vi få slutt på vold, må vi gjøre politiske grep for å stanse vold. Det krever at samfunnet blir enda bedre på å bygge opp trygge mennesker og gir våre barn bedre barndom, det handler om rus – og alkoholpolitikk både blant politikerne og hjemme i stua. Det handler om å satse på å få fullført eller ta utdanning mens man sitter inne og bygge opp om et meningsfylt liv. Det handler om å få hjelp til rehabilitering og bygge opp en psyke som kan være rustet til å tåle en tøff hverdag. For det er viktig at det er kapasitet og kompetanse i fengslene til å bidra til en best mulig håndtering av livet som venter. Problemstillingene er mange, fordi her må man se på hvert enkeltmenneske sin historie og situasjon. Noen har en familie som støtter opp og er der når du kommer tilbake, andre kan oppleve å måtte ta bagen i den en armen og noen hundrelapper til bussen hjem i den andre.

Noen bør helt klart også kunne sone med fotlenke, slik at de kan gå på jobb og bo hjemme, med tydelige grenser og oppfølging. Storberget har tatt tak, løftet opp Straffeloven og kriminalomsorgen, og tilpasset regelverket til dagens virkelighet. Soningskøene er borte og vi må påse at satsing på rehabilitering hvor utdanning og jobb, er viktige elementer. Noen kan faktisk allerede, i Norge, sone hjemme med fotlenke hvor strenge kriterier stilles. Da kan flere beholde jobben og inntekten sin, samtidig så de opplever å være fange. For friheten blir fratatt de.

Vi må få ned volden gjennom forebygging og jobbe målbevisst for å utruste de kriminelle slik at de kan unngå å bli en gjenganger i fengsel. Sinnemestringskurs og andre tiltak har vist seg å ha god effekt for å hidre vold. Mål for eget liv og jobben for å nå de, trenger også de kriminelle hjelp til. Skal vi hindre vold, må vi jobbe for at voldutøverne slutter med å utøve vold!

fengsel

Posted under arbeiderpartiet, Justis
mai-19-2009

Redningsinnsats til sjøs!

 

redning_rits

 

Justisminister Knut Storberget er opptatt av føre var prinsippet og er tydelig på at han er opptatt av folks sikkerhet til sjøs. Dette krever at sikkerhetsberedskapen må styrkes og at tilbudet må finnes på flere steder i landet. Knut Storberget ønsker at tilbudet skal finnes innen 2 timers tidshorisont.

 

Mandag 18.mai kom Knut Storberget til Ålesund for å fortelle nyheten om at Ålesund Brannvesen med Geir Thorsen i spissen, nå får ansvaret med å ha denne sikkerhetsberedskapen.

Dette er en viktig trygghet for de som ferdes på sjøen, ikke minst er dette viktig og en komplettering med tanke på at helikopterbasen ligger i Sogn og Fjordane. Vi har nok at havstrekninger som er krevende for båt trafikken utenfor vår kyst, og det er viktig med sikkerhet. Slike tiltak er gjerne ikke så mye omtalt og etterspurt, FØR det skjer en ulykke. Nå jobber vi ut fra føre var prinspippet og tar alle forbehold med å få dette tilbudet på plass.

Knut Storberget, ble varmt ønsket velkommen av både brannmenn, fylkesmann, lokale / sentrale politikere, samt et stort pressekorps.

Trygghet er viktig å gi, men det kommer ikke av seg selv.  Det tar Knut Storberget på alvor.

 

Knut Storberget i Ålesund

Posted under arbeiderpartiet, Justis
apr-24-2009

Strengere straff for voldtekt, grov vold og overgrep mot barn

vold_i_nare_relasjoner_front    

Når Regjeringen 28. mai vedtar endringer i den gamle straffeloven vil det bli strengere straff for voldtekt, grov vold og overgrep mot barn.
 

Den rødgrønne Regjeringen tar nå grep og øker straffene på disse forbrytelsene med 1/3. Ikke bare kommer strengere straffer, men den nye kriminalomsorgsmeldingen legger opp til å styrke innholdet i soningen, slik at det blir færre tilbakefall. Den gamle straffeloven var laget av menn og på menns premisser. Det er på høy tid med hardere skyts mot de som overgriper seg på andre.

1.      Voldslovbrudd

I tråd med Soria Moria erklæringen skal nå voldslovbrudd som grov vold, drap og mishandling i nære relasjoner  skjerpes.
Arbeiderpartiet mener dette bør konkretiseres slik at straffen for grov vold, den uprovoserte volden utøvd i det offentlige rom, bør skjerpes med ca. 1/3. Forsettlig drap vil nå normalt straffes med fengsel i 12 år (fra ca. 10 år i dag), mens minstestraffen foreslås økt fra 6 til 8 år.
Straffenivået for mishandling i nære relasjoner bør ligge noe over straffenivået for sammenlignbare voldslovbrudd, noe som er en betydelig skjerping i straffnivået også her. 

2.      Seksuallovbrudd

I Soria Moria-erklæringen går vi inn for å intensivere innsatsen mot overgrep mot barn og å arbeide for å få opp straffenivået for blant annet voldtekt og andre seksualforbrytelser.
Nå vil det bli en generell økning av straffenivået for voldtekt. For å sikre at domstolene følger opp, blir konkrete saker gjennomgått og ”nytt” straffenivå antydet. I tillegg foreslås at minstestraffen for voldtekt til samleie skal økes fra 2 til 3 år (voksne og barn). 
 
3. Seksualforbrytelser mot barn

Barn under 16 år kan ikke straffriende samtykke til seksuell omgang. Den seksuelle omgangen er straffverdig i seg selv. Vi foreslår å videreføre den seksuelle lavalderen på 16 år.
 
AP går nå  inn for en generell økning i straffenivået for voldtekt mot barn.  Det kan gjøres unntak fra minstestraffen om gjerningspersonen og fornærmede er jevnbyrdige i alder og utvikling, om gjerningspersonen er under 18 år eller om det er gitt uforbeholden tilståelse.
 

Posted under arbeiderpartiet, Justis