Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for the ‘samferdsel’ Category

nov-5-2012

Kollapsen

Sist Høyre satt i regjering gikk de fra 23 397 til 17 962 stemmer i Møre og Romsdal. På landsplan forlot nær en av tre velgere partiet fra 2001 til 2005. Hva skyldtes denne kollapsen i velgertillit etter bare én regjeringsperiode?

 Sammen med en puslete samferdselssatsing var nok sultefôringen av kommunene hovedgrunnen. Mens kommunalminister Erna Solbergs eget departement i Oslo este ut med stadig flere byråkrater, opplevde norske kommuner i 2003 – for første gang siden krigen – en nedgang i antall ansatte. Og ansatte i kommunene er stort sett mennesker som passer og underviser barna våre i barnehager og skoler, gir omsorg og hjelp til våre eldre, driver kulturtilbud, næringsutvikling, vedlikehold og mye annet som kommer folk flest til gode.

 Alt tyder på en reprise dersom Høyre kommer tilbake. Skattekuttene skal fortsette, og blir ikke mindre med FrP på laget. Og når Høyre setter foten ned for økt oljepengebruk, må det spares og kuttes andre steder. Det var det som skjedde sist. Det vil skje igjen.

 Arbeiderpartiet har på sin side hatt mot til å si nei til store skattekutt. Fordi vi vet at skole, barnehager, eldreomsorg, sykehus, vei- og jernbanebygging koster penger. Da må vi prioritere. Og det har vi gjort i snart sju år.

 Siden Stoltenberg-regjeringen tok over har det blitt 22 000 flere årsverk i pleie og omsorg, 11 900 i barnehagene, 8500 i grunnskolen og 3000 flere årsverk i videregående opplæring. Men kommunene har fortsatt store utfordringer. Derfor har vi nå presentert en kommuneproposisjon for 2013 med den største varslede veksten noen gang. For Møre og Romsdal er realveksten i de frie inntektene anslått til 215,9 mill. kr for kommunene og 44,2 mill. kr for fylkeskommunen.

 Et argument for regjeringsskifte er at forandring fryder. Men det er en kortvarig glede. Fire nye Høyre-år vil faktisk ramme folk i Møre og Romsdal, og gi samme kollaps som sist.   

 

 

 

 

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Kommentar, Næring, samferdsel
des-19-2011

En næring for framtida!

I dag legges Petroleumsmeldinga fram på Stortinget. En melding som tydelig tar sats og viser en offensiv retning framover.

De ressursene vi tar opp fra havet, er det norske folks eiendom. Det er derfor viktig med en tydelig statlig styring og kontroll, for å sikre at forvaltningen av ressursene, når disse målene. Så langt, må vi kunne si at forvaltningen har vært en suksess. Målet om et kvalitativt bedre samfunn, beskriver godt noe av resultatet av petroleumsvirksomheten.

Dette er vår største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi. Over 200 000  personer kan direkte eller indirekte knyttes til etterspørselen fra denne virksomheten.

Vi må legge tilrette for at næringen skal kunne ha et generasjonsperspektiv. Situasjonen nå er at kostnadsnivået er vesentlig høyere, og vi har flere modne områder. Dette utfordrer teknologien og en stadig utvikling på dette området. Noe som øker behovet for at lissensforlengingen må bli lettere. Dette tar heldigvis meldingen opp.

For at teknologien skal kunne vinne fram med stadig mer krevende prosjekter, er det svært viktig at man kan bygge piloter. Meldingen legger føringer for at man skal kunne ha mulighet til å bygge piloter, og at det vurderes å opprette et forskningssenter innenfor økt utvinning, basert på åpen konkurranse. Og det jobbes offensivt for at infrastrukturen til nye og gamle felt, skal sikres lik tilgang for sine gasstransportbehov.

I Møre og Romsdal videreutvikles nå Norges største industriprosjekt. Langt over 100 mrd vil det koste ferdigstilt. Nyhamna på Aukra, ser nå ut til å bli et gassknutepunkt for Norskehavet. Her skal gassen fra nord tas inn, uten å stoppe allerede etablert infrastruktur. Samtidig tester Shell piloten, som kan bli en framtidig undervanns kompresjon for Ormen Lange.

Når noe så svært skal bygges ut, spør vi oss?

Hva får vi igjen lokalt?

Svaret er at norske aktører står sterkt i konkurransen, fordi de er effektive og presser teknologien. Shell, er tydelig på at de stiller mer krav til kontrakter, som nå går mer i lokal favør enn tidligere. Et eks. er Reinertsen fra Trondheim, som har fått en kontrakt i størrelsesorden 1 mrd. Men, det er også tegnet flere mindre kontrakter med lokale aktører. Bare dette prosjektet vil kunne trenge rundt 800 arbeidstakere.

Petroleumsmeldingen gir et godt grunnlag for framtida, Men, om næringen fortsatt skal ha goodwill blant folket, må også fokus på miljø, HMS, lokale kontrakter og sysselsetting, være en viktig del av kaka.

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Kommentar, Næring, samferdsel
apr-7-2011

Det kiler litt i magen nå….

Sitter nå med litt fugler i magen før jeg skal springe bort på Folkets hus nå. Vi skal jobbe med mange viktige saker; enkle som vanskelige, og gjennom disse dagene skal vi legge føringer for partiets og Regjeringens politikk framover.

Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor og ingen sak er for vanskelig. Jens har kvittert ut mange krevende saker den siste tiden. Ikke minst situasjonen i Barentshavet, en sak som ble godt politisk landet.
Jeg ønsker at Jens fortsetter trykket, og i løpet av kort tid også løser sykehus saken hos oss i midt- og nord fylket.

Og vi har flere saker vi er svært opptatt av; postdirektivet, Stad skipstunnel, nettolønnsordningen, kraftsituasjonen, vei vedlikehold, rovdyr politikken og mye mer….

Er det rart det er litt ekstra kribling i magen nå…..;) og jeg tror det blir fire spennende dager, på folkets hus.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Diverse, Eldreomsorg, Helse, Justis, Likestilling, Næring, samferdsel, Utdanning
feb-25-2011

Hva gjør vi med angrepene fra piratene?

Det er en krevende sak og vite hva man skal gjøre rundt kapring av skip i Adensbukta, og det Indiske hav. Dette skaper uro og redsel for de som skal ferdes på strekningen, det skaper uro for rederne som har båtene og mannskapene sine der, og hvordan denne situasjonen vil utvikle seg er vanskelig å vite. Vi i Norge er selvfølgelig opptatt av hvordan våre sjøfolk og båter, skal kunne unngå kapring.

Jeg mener situasjonen på land er hovedproblemet og at Norge må være en aktiv bidragsyter mtp den situasjonen. Men vi kan ikkealene løse uroen i Somalia, men bidra med vårt. Derfor er det viktig at FN og mange bidrar til å få systemene på land til å fungere. Dagens pirater, er helter i sitt hjemland, som greier å skaffe penger til å utvikle landet sitt gjennom kapringen.

Mange ulike tiltak løftes i denne debatten her hjemme, og det er tiltakene til havs som får størst oppmerksomhet. Vi ønsker ikke å bidra til å eskalere situasjonen, men vi ser også at skip fra Kina og Russland passerer lettere enn andre gjennom dette farvannet. De er nok ikke spesielt redde for å ta i bruk våpen om de skulle føle seg truet. Vi ser at de som er væpnet i mindre grad blir forsøkt kapret.

I Norge har vi nå en bred debatt om hva vi mener er riktige tiltak. Jeg synes opposisjonen tar litt for lett på de ulike tiltakene. Til tider kan det virke som det bare er å få på plass en Fregatt og at det skal være fritt fram med våpen, så er problemet løst. Men å sende en båt ned i et havområde som er så stort, og tro at alt er løst med sikkerheten til våre norske sjøfolk er rimelig naivt. Det vil kun være et bidrag fra Norge i det internasjonale samarbeidet. Men et viktig bidrag, vel og merke. Norge har vært i Adensbukta tidligere med fregatt, og vi skal tilbake igjen, spørsmålet er bare når vi skal sende en fregatt ned igjen.

Et annet tiltak er å boikotte området og kjøre alternative ruter. Det er også krevende. Alle må være samkjørte og det er vanskelig å få alle aktører til å følge det. Og hva oppnår vi med det? Det vil kun være en løsning på kort sikt.

Så har vi væpning ombord i båtene. Vil det bidra til at vi bidrar til å eskalere krigføringen, eller vil det roe gemyttene på havet. Jeg tror piratene er rimelig aggresive og er villige til å ofre mye for å lykkes på sine tukter. Jeg er opptatt av sikkerhet og mener vi må se på båtene som en arbeidsplass. Derfor må de ansattes stemme være svært viktig i denne saken. Det er de som kjenner faren på kroppen, det er de som har ansvaret for å få båten fra a-b, og må bli lyttet til. Sjøoffiserforbundet la ut sin medlemshøring i går på nett. Den viser at 91% av deres medlemmer ønsker å ha væpnede vakter ombord. Jeg er derfor åpen for å se på væpning ombord, men da mener jeg de ansatte må ha vetorett på å bestemme hvilke vaktselskaper som skal brukes. Og Regjeringen må jobbe med å finstemme jussen, slik at vi får dette organisert på en god måte.

Saken diskuteres i Regjeringen og jeg har tro på at man finner fram til gode løsninger på dette. Denne saken er ikke enkel og det finnes ikke et enkelt tiltak som løser saken. Den er sammensatt og krevende for verdenssamfunnet, og vi må gjøre vårt.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Justis, Næring, samferdsel
sept-26-2010

Norge, et annerledes land…

apr-22-2009

AP vil ha samferdselsløft for riksveiene!

 else-may_redaksjonskomiteenFra 1.januar 2010 skal riksveiene overføres til Fylkene. Hvordan dette skal håndteres kommer i kommuneproposisjonen i mai.

Mange av disse er i dårlig stand, og det er viktig å sikre fylkene tilstrekkelige midler for å ruste opp disse veiene, ha et godt vedlikehold og ikke minst kunne bidra til ny utbygging også på disse strekningene fremover.

På Aps landsmøte denne uken fikk vi vedtatt at Ap går for å sikre at fylkene blir satt i stand til å håndtere dette.

Til nå har vi fått informasjon om at det vil bli overført ca 5 mrd til årlig drift og vedlikehold av de nye fylkesveiene. Dette er i tilfelle en videreføring av dagens nivå.

Men vi ser at det er behov for mer for å fylle behovene som ligger for å løfte også disse veiene.

Det har vi tenkt å gjøre.

Vi finner oss ikke i at stamveiene skal løftes og fylkesveiene bli stand by. AP tar derfor nå ansvar og løfter riksveiene, noe som er svært viktig for oss ute i distriktene.

Som medlem av redaksjonskomiteen for andre innkomne saker på Aps landsmøte denne uken, er jeg stolt over at vi stod på for våre riksveier og fikk flertall for å løfte disse på samme nivå som stamveiene.

Posted under arbeiderpartiet, samferdsel
apr-3-2009

En seier for bussjåfører og fergemannskap

buss_og_fergeRegjeringen har i dag gjort vedtak som gjør at bussjåfører og ferjemannskap skal sikres fortsatt jobb og videreføring av avtaler og rettigheter når et nytt selskap overtar trafikken etter anbud.

Buss og ferjetrafikken settes i økende grad ut på anbud. Og mange har opplevd dette som vanskelig da det har gitt usikkerhet for de ansattes rettigheter. Ikke minst har eldre og syke arbeidstakere har vært spesielt utsatt for å bli utstøtt i forbindelse med anbud.

 

Det er totalt uakseptabelt for Arbeiderpartiet å ha en anbudsordning som setter arbeidsvilkårene til bussjåfører, ansatte på båter og ferjer under press. Dette er viktige jobber i en fremtidsrettet bransje. Disse yrkesgruppene har et stort ansvar og en krevende hverdag, kombinert med forholdsvis lav lønn. Kollektivtransportens fremtid og rekruttering er avhengig av at arbeidsplassene oppfattes som trygge og gode.

Nå har Arbeiderpartiets engasjement for å få på plass det nye lovverket gitt økt trygghet for arbeidstakere i kollektivbransjen. Arbeidstakere hos operatører som driver kollektivtransport, sikres nå samme rettigheter ved anbudsoverdragelse som ved overdragelse av virksomhet.

Denne lovendringen viser en tydelig forskjell i politikken. Den høyredominerte Bondevik-regjeringen løftet ikke en finger for å få på plass dette regelverket. Men så var vel ikke arbeidstarkeres rettigheter øverst på deres prioriteringsliste.

 

Arbeiderpartiet ser på denne lovendringen som en stopper for sosial dumping i kollektivtrafikken og den vil være med på å sikre en konkurranse på like vilkår. 

Regjeringen Stolenberg løfter med dette mer trygghet inn i arbeidslivet.

Posted under Arbeidsliv, samferdsel
mar-26-2009

Ap går for 10 milliarder til Rassikring!

rassikring-bilde2Ap og Regjeringen trygger veiene våre i ny NTP!

I Nasjonal Transportplan (NTP) går AP inn for 1 milliard kroner årlig på rassikring, slik at de som ferdes på dagens utsatte strekninger får tryggere veier.

Dette er en viktig satsing og en god start på en sikkerhet vi i Møre og Romsdal har et skrikende behov for å få innfridd.
Prioriterte strekninger som Oppdølstranda RV 70, Stranda – Hellesylt RV 60 og Eidsdal – Geiranger RV 63, vil nå få   kortere ventetid.

Rassikring handler om trygghet for den enkelte i hverdagen. AP mener ingen skal trenge å være redd for å kjøre til skolen eller på jobb.
NTP presenteres i mars.

I utålmodighetens navn er det greit å minne om at denne regjeringa har brukt mer midler på rassikring, enn noen tidligere regjeringer.
AP ser at det er helt nødvendig å styrke innsatsen ytterligere.
I 2009 skal det brukes 710 millioner kroner på rassikring (650 i statsbudsjettet og 60 millioner kroner i tiltakspakka).

Jeg synes det er greit å minne Høyre og de «borgerlige vennene» deres, om at Bondevikregjeringen foreslo 200 millioner kroner årlig til rassikring i forrige NTP. Altså 800 millioner kroner mindre pr år.

Som APs førstekandidat, ønsker jeg å bidra til å få sikret våre rasutsatte strekninger høy prioritet, til å skape trygghet for folket så raskt som mulig.
Jeg utfordrer derfor de som sitter med makten, om å se om det er mulig at man utløse større summer i starten av planperioden, for å få trygghet for flere så fort som mulig. Fremfor å gi 1 milliard årlig.

Trygge veier, gjør hverdagen tryggere for de som ferdes!

Posted under arbeiderpartiet, samferdsel
mar-16-2009

Hurra for Stad Skipstunnel!

Det er med glede jeg ser at Stad Skipstunnel nå har kommet i havn i Norsk Transportplan (NTP).

I NTP kom det både penger og tekst som viser at vi nå skal få bygd Stad Skipstunnel.

Vi må vente litt på selve oppstarten, da KS2 rapporten må gjøres ferdig. Den er ventet ferdig til høsten. Videre er det nå viktig å få ferdigstilt planleggingen rundt byggingen av Stad Skipstunnel, og gjøre seg klar til grønt lys kommer for oppstart.

Hva er Stad Skipstunnel?

Jo, det er en sjøtunell som skal skåne de fartøyene som blir forhindret til å ta seg over Stad, eller som ikke kan gå over Stad. Det vil derfor åpne for småbåttrafikk mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Stad havet er det tredje farligste havområdet og krysse, og derfor et svært krevende område og ferdes på.

Prosjektet er spennende og spenstig, og kommer til å bli lagt merke til langt over landets grenser.

Og hverdagen for både fisk og folk som må over Stad, vil kunne gå en tryggere og mer behagelig reise gjennom Stad Skipstunnel, framfor å kjøre gjennom det krevende havområdet med dårlig vær.

Posted under samferdsel