Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for the ‘Taler’ Category

okt-4-2010

En annerledes modell

”Like barn leker best”, sies det i ordtaket, men i mitt og ditt Norge er det like naturlig at ulike barn leker sammen.

Det er fordi vi har ført en politikk som gjør at alle får gå på skole uansett bakgrunn, at alle får tilbud om barnehage, at både mor og far har lik mulighet til å ta utdanning og å delta i arbeidslivet. Denne sterke kvinnedeltakelsen i arbeidslivet løfter samfunnets verdiskaping enormt.

 

I Norge har vi en samfunnsmodell som for meg står for et endringsvillig samspill, effektivitet, konkurransedyktig i med- og motvind, framtidsrettet og byr på langsiktig økonomisk trygghet.

Og nettopp disse elementene har bidratt til at vi her i Norge nå ikke går i streik mot høyere pensjonsalder, mindre penger til skole og omsorg, eller økt ledighet.

For i vårt annerledes land har vi en fagbevegelse som tar ansvar og advarer Regjeringen mot å bruke for mye penger i neste års statsbudsjett. Og nettopp den samstemtheten mellom LO og AP, representerer selve hjørnesteinen i den norske modellen. LO leder Roar Flåthen, oppfordrer til å bevare konkurranseutsatte norske arbeidsplasser, framfor å kjempe for høyere lønninger og høye tilskudd til offentlig sektor, fordi det kan ramme næringslivets konkurranseevne. Hans kollegaer i resten av Europa streiker i protest mot økt ledighet, uansvarlig markedspolitikk, økt pensjonsalder med mer.

 

Vi i Norge, har en hverdag de aller fleste ute i verden misunner oss.

Jeg snakket i sommer med en høyt utdannet mann fra Pakistan.

Han sa: Else-May, hvordan er det å være politiker i Norge, hvor det er så mange parti, med små forskjeller og hvor alt er så tilrettelagt og trygt?

Hvordan er det å stå i en valgkamp og være visjonær i et sånt eventyrland?

 

Svaret mitt er:

Vi i Norge var et av verdens fattigste land for hundre år siden. På grunn at vårt samfunnselement hvor likhet, solidaritet og frihet har stått som grunnpilarer, har vi år for år bedret levekårene til det norske folk.

Fortsatt har vi samfunnsoppgaver vi ønsker å løfte.

Fortsatt, skal vi få flere inkludert i arbeidslivet.

Fortsatt skal vi få flere kvinner over fra deltidsarbeid til heltidsarbeid.

Fortsatt skal vi lete etter de beste teknologiske løsningene for å bygge kompetanse og utvikle produkter, som kan erobre de internasjonale markedene.

Og fortsatt skal vi i Arbeiderpartiet kjempe mot de Høyre kreftene som er truendes til å sløse bort den helhetlige rammen vi har bygd opp.

 

For om det kan høres ut så det er små politiske forskjeller mellom partiene i Norge, vil jeg si at vi velger ulike løsninger som bidrar til store forskjeller i folks hverdag.

 

Jeg frykter Høyres forskjellspolitikk.

For der de fortsatt ønsker å ha rammer i arbeidslivet som forfordeler far, og som ikke løfter en finger for likelønn, vil vi gjøre det motsatte.

Jeg frykter FrPs egoistiske politikk.

For der de vil ha kortsiktige vinninger, som kan sende hele landet tilbake på fattig kassen, vil vi ha langsiktig trygghet for folks livsinnhold og økonomi.

Jeg er stolt av det ansvaret Arbeiderpartiet har tatt gjennom å lede dette landet i store deler av den over hundre års lange oppbyggingstiden.

 

Det går bra, men vi er ikke vaksinert mot de utfordringene som ligger framfor oss. For finanskrisa har gjort sitt inntog i en hel verdensøkonomi, og det er grunn til å frykte en double dip.

Land etter land sliter med å komme på skinner igjen.

Og de knallharde prioriteringene de høyrestyrte landene i Europa nå styrer etter, er lite populære blant folket.

 

Stoltenberg regjeringen har levert tiltak i verdensklasse, som har bidratt til å holde hjulene i gang både i off og privat sektor. Den siste tiltakspakken fra Regjeringen var verftspakken for maritim næring. Hele 10,2 milliarder kroner mer og økt fleksibilitet i virkemiddelapparatet, bidro til å smøre viktige motorer i gang igjen i en næring som nå bedres dag for dag.

 

Den norske modellen har bidratt til folks fremtidsoptimisme i mange tiår. Den har bidratt til små sosiale forskjeller, lav ledighet, lav prisstigning, god næringsutvikling, høy produktivitet og økonomisk vekst.

 

Problemet for høyresidens forhold til denne, er at modellen er sammensatt og hviler på pilarer som gode velferdsordninger, betalt av relativt høyt skattenivå og en sterk offentlig sektor. Trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har vært selve smurningen i maskineriet til velferdssamfunnet vårt.

 

Det er fokuset på å skape for å dele, som er vår essens, ikke Høyres, skape for så å la oss beholde alt selv- prinsippet, som ligger til grunn.

Jeg er oppriktig redd for Høyresidas populist-shopping fra denne samfunnsmodellen, fordi de tydeligvis ikke ser helheten. Og jeg ble ikke særlig beroliget etter å høre Erna og Siv i dag.

Jeg vil at vårt Norske samfunn skal ha en framtid med trygghet og håp også for kommende generasjoner, derfor er det å holde frøken Jensen og fru Solberg bort fra Statsministerens kontor, en viktig jobb i seg selv.

 

(Store deler av innlegget mitt i trontaledebatten)

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Diverse, Kommentar, Likestilling, Næring, Taler, Utdanning
apr-29-2010

Deltok på høring i Europaparlamentet på tirsdag

 

europaparlamentet20med20vann20offentlig20bildeTirsdag denne uka, var vi tre Stortingsrepresentanter  ( Harald Nesvik, Svein Roald Hansen og meg) som deltok på høring i Europaparlamentet i Brüssel. Det var en historisk dag, fordi Norge for første gang fikk mulighet til å delta på en slik høring. For min del, var det også historisk, fordi jeg fikk oppgaven om å føre ordet fra den Norske delagasjonen. 

 

 

Tema var hvordan de ulike landene har implementert tjenestedirektivet. For Norge sin del skal alt nå være på plass fra 1. mai. Vi har gjort mye. Vi har tatt debatten om sosial dumping og allmenngjøring av tariffavtaler. Vi har forsikret oss om at de ansattes faglige rettigheter blir ivaretatt. For Norge sin del er det, Altinn, som er service stedet for de som trenger informasjon for å registrere sine tjenster i Norge. Ellers har vi endret noen få lover og fått på plass egen tjestelov. Det vil nok være mer som må jobbes inn etterhvert, men vi kan si at vi har jobbet grundig med dette. Ikke minst på bakgrunn av de 9 eksterne utredningene Regjeringen har fått gjennomført, for å være sikker på at våre ønsker blir ivaretatt på en best mulig måte.  

Det var utrolig kjekt å få være med på denne høringen, og jeg håper at flere komiteer på Stortinget vil engasjere seg i slike konferanser/høringer framover. Det er viktig for oss å være tilstede å informere om hva vi gjør, i tillegg til at det er en mulighet til å få innspillene fra de andre landenes arbeid. Og når diskusjonene går der nede,og vi får muligheten til å delta, ja, da bør vi være tilstede:)

Posted under arbeiderpartiet, Kommentar, Næring, Taler
mai-14-2009

Jens ga LO verdens 1. fagligpolitiske regnskap!

lo-jensJens Stoltenberg overrakte på vegne av den rødgrønne Regjeringen svar på LO medlemmenes 58 krav fra 2005.

LO hadde en medlemsdebatt i 2005 hvor alle medlemmer fikk si hvilke politiske saker de mente var viktig. Det kom inn 155 000 innspill, og de mest besvarte innspillene endte opp med 58 krav til ALLE politiske parti.

LO fikk svar fra alle partiene, unntatt FrP og Høyre. De var kanskje ikke så opptatt av å vise sin politikk overfor LO medlemmene? De andre partiene svarte hva de støttet av kravene og hvordan de ville ta tak i de ulike utfordringene. Svarene ble delt ut til LOs medlemmer i valgkampen, så de kunne se hvem som støttet deres saker. Dette medførte tydelig informasjon ut til LO medlemmene og ga et godt grunnlag for valg av parti.

I år har LO hatt en ny medlemsdebatt. Den heter «Et godt arbeidsliv» og er en viderføring av medlemsdebatten i 2005. En slik måte å jobbe på, viser at LOs medlemmer får mulighet til å være med på å påvirke samfunnets retning. De får komme med viktige innspill, utfordre de ulike politiske partier, få svar fra de og ikke minst være aktive til å få de på banen og dra sakene i havn.

Jens Stoltenberg kom på LO kongressen onsdag denne uken(som jeg nå er på) og leverte et fagligpolitisk regnskap som viste at Regjeringen har ikke bare svart hva de vil le gjøre ut fra LO medlemmenes utfordringer, men viste til at de har levert den politikken medlemmene ba om.

Dette viser at arbeidsfolks krav i Norge har blitt hørt av Regjeringen. LO er med og stiller krav til myndighetene, men LO er også med på å ta et helhetlig ansvar for å få gjennomført sine saker. Jens ga klart uttrykk for at han var stolt av å kunne levere dette beviset på at Regjeringen har levert.

Posted under arbeiderpartiet, Taler
apr-18-2009

Mitt innlegg på landsmøtet

else-may-landsmc3b8te-2009Krig rammer uskyldige offer, den er uforutsigbar og oppleves urettferdig. Det gjør også den internasjonale finanskrisen.
Vår kamp er å trygge de som nå er usikker på sin framtid i arbeidslivet, sin egen verdi og sin egen økonomi.

Regjeringen med Jens i spissen, har levert tiltakspakker i verdens klasse for å holde hjulene i gang. Jeg vil hevde at Siv og Erna s klagesang med for seint og for lite er i uttakt med virkeligheten.

For vårt næringsliv har ekstramilliardene som har strømmet til GIEK,  eksportfinans og Innovasjon Norge, vært virkemidler som har hatt stor betydning for å beholde arbeidsplasser og skape nye. Fortsett slik!

Økt satsing på offentlige bygg og infrastruktur har klart vært viktige bidragsytere for å holde hjulene i gang.

Enova har fått 1,2 milliarder ekstra til energisparingstiltak. De pengene sitter nå løst.  Det gir oss mulighet til å forene arbeid og miljø, som Jens viste til i sin tale.

Et eksempel på det er Enovas støtteordning til lysstyring i offentlige ny bygg, som konkret er med på å trygge 380 arbedeidsplasser hos lysarmaturprodusenten Glamox i Molde.

Møre og Romsdal har mye eksportrettet industri. Den maritime klyngen omsatte i 2008 for 50 milliarder kroner, en dobling på 2-3 år. Likevel er den sårbar. Innen skipsbygging har vi ordrer til langt ut i 2011, men usikkerheten knyttes til om det kommer kapital eller kanselleringer på bordet.

Møbelindustrien har fått sin merkbare knekk hvor småsamfunn som Stordal, Stranda og Sykkylven har fått lide. For de mange som er direkte berørt av permitteringer, vil det bety mye om vi nå fremskynder virkningen av de siste endringene i permitteringsreglene til 1. mai.

Påskebudskapet fra olje og energidepartementet frelste ingen. Det er sterkt behov for kraftkrevende industri, at de sikdres langsiktige kraftavtaler. I den sammenheng er det behov for mye lenger leieavtaler enn de 15 år som nå ble foreslått fredag før påske.

Hydro ansatte mener dette vil ha katastrofale følger for de norske anleggene og erklærer krig om dette ikke endres. Hydros gigantinvesteringer på ny teknologi i Norge, vil lett bli satt opp mot utbygging utenlands.

Jeg vil minne om at saker som virker små og ubetydelige i Regjeringskvartalet, nødvendigvis ikke oppleves som uviktige ute blant folk.
Derfor må vi være ute og lytte til folks bekymringer, og levere det som forventes av oss. Det ansvaret har vi påtatt oss.

LO, gjør en kjempejobb, med å synliggjøre hvilken politikk som kreves, for at vi skal ha et godt arbeidsliv.
Arbeiderpartiet må ikke overlate den jobben alene til LO, men aktivt bidra til å synliggjøre vår politikk, lytte til ansatte og sette arbeidslivs spørsmål på dagsorden. Et godt samspill her er nøkkelen til vår valg seier.

Posted under arbeiderpartiet, Taler